x
Strona www.sklep-luz.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Zapoznaj się z naszą Polityką plików cookies.

Tylko 3 kroki do otrzymania nagrody:

 • 1

  Dokonaj zakupu w sklep-luz

  Tylko zarejestrowani użytkownicy, którzy dokonali zakupu na sklepie mogą wziąć udział w konkursie

 • 2

  Zrób zdjęcie produktu i wrzuć na FB

  Do 26.01.2017 umieść zdjęcie na profilu FB "Chodźmy z buta" pod konkursowym postem

 • 3

  Czekaj na Wyniki!

  Najlepiej ocenione przez Jury zdjęcia otrzymują specjalne nagrody.

DO ZGARNIĘCIA!


➤ 3 X Kubek Asseco Resovii

➤ 3 X Szaliki

➤ 2 X Bluzy

➤ 2 X T-Shirty Kibica

➤ 2 X Koszulki z Autografami Zawodników Asseco Resovii


Do każdej nagrody każdy otrzymuje po 2 ZAPROSZENIA na wybrany mecz


Nie czekaj załóż konto i dokonaj zakupu już teraz

Załóż konto

Poznaj jeszcze raz Twoją drogę do nagrody

 • 1. W czasie trwania konkursu od dnia 07.12.2016 r. do 26.01.2017 dokonaj zakupu na stronie naszego sklepu "Sklep-Luz.pl"
 • 2. W terminie do 26.01.2017 umieść zdjęcie na profilu facebook "Chodźmy z buta" pod konkursowym postem, które będzie pokazywało zakupiony produkt w ciekawej stylizacji.   Nasz Profil Chodźmy z Buta - Kliknij Tutaj
 • 3. Czekaj na ogłoszenie wyników. Jeśli Twoje zdjęcie zostanie wybrane przez Jury zostaniesz poinformowany drogą mailową lub na fanpage "Chodźmy z buta".

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU „Wygraj gadżety mistrzowskiej drużyny Asseco Resovia”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Wygraj gadżety mistrzowskiej drużyny Asseco Resovia” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Firma Handlowa „BOZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Geodetów 3, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000187729, będąca właścicielem sklepu internetowego
z obuwiem i odzieżą sportową sklep-luz.pl, zwanego dalej „e-sklepem”.
3. Konkurs jest nieodpłatny i zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu w e-sklepie oraz na portalu Facebook - na osi czasu fan-page’u oznaczonego Nickiem Chodźmy z buta / sklep-luz.pl 4. Konkurs rozpocznie się dnia 07.12.2016 r. i potrwa do 26.01.2017 r. do godz. 23:59. Termin nadsyłania zdjęć do Konkursu potrwa do 26.01.2017r. do godz. 23:59.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej w skrócie „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która jest pełnoletnia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba, która ukończyła 13 rok życia po uzyskaniu zgody rodziców / opiekunów prawnych na udział w Konkursie
2. Uczestnik Konkursu łącznie spełnia poniższe warunki:
a) jest Fanem profilu na portalu Facebook oznaczonego nickiem Chodźmy z buta / sklep-luz.pl;
b) nie jest pracownikiem sklep-luz.pl;
c) nie jest członkiem rodziny pracownika sklep-luz.pl.
3. Przez Fana rozumie się osobę, która polubiła profil oznaczony nickiem Chodźmy z buta / sklep-luz.pl (kliknęła „ Lubię to” w
odniesieniu do danego fan page’a).
4. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik Konkursu, który spełni łącznie następujące warunki:
a) W czasie trwania konkursu, tj. od dnia 07.12.2016 r. do 26.01.2017 r. do godz. 23:59 dokona dowolnego zakupu w e-sklepie.
b) W terminie do 26.01.2017r. umieści na profilu Organizatora w serwisie Facebook oznaczonym nickiem Chodźmy z buta / sklep-
luz.pl zdjęcie, do którego ma prawa autorskie, które będzie pokazywało zakupiony w e-sklepie towar w ciekawej, pozytywnej scenerii.
c) Każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zdjęcie.
d) Jego zdjęcie zostanie najwyżej ocenione przez Jury powołane przez Organizatora (w sytuacjach spornych, gdzie dwa zdjęcia będą
równie wysoko oceniane przez Jury, Jury będzie brało pod uwagę liczbę like’ów zgromadzonych pod danymi zdjęciami).
5. Osoby posługujące się programami automatyzującymi udział w konkursie, w szczególności poprzez tzw. „pulsacyjne dodawanie
lajków” nie mogą zostać jego zwycięzcami. Zakazuje się także wszelkich praktyk związanych z manipulowaniem, sprzedażą, kupowaniem czy wymianą „Lubię to”. Punkty zdobyte w ten sposób nie będą brane pod uwagę przy rozstrzyganiu o zwycięstwie, a
taki Uczestnik może być wykluczony z niniejszego Konkursu.

§ 3 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
1. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi podczas posiedzenia Jury Konkursu, powołanego przez Organizatora, które odbędzie się w terminie między 27.01.2017r., a 03.02.2017r.
2. Podczas posiedzenia Jury Konkursu dokona wyboru najwyżej ocenianych zdjęć, biorąc pod uwagę: jakość wykonania zdjęcia, jego ostrość, oryginalność, ciekawą scenerię i subiektywne odczucia członków Jury.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 7 lutego 2017r. na stronie internetowej sklep-luz.pl oraz na profilu Chodźmy z buta / sklep-luz.pl.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w przeciągu 3 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, nie później jednak niż 10.02.2017r., na profilu Organizatora w serwisie Facebook.
5. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik wytypowany do zwycięstwa jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres kontakt@sklep-luz.pl wiadomości ze swoim imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym oraz zgodą na przyjęcie nagrody. Nieprzesłanie ww. wiadomości w przeciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników na portalu Facebook, skutkuje przekazaniem nagrody kolejnej osobie.

§ 4 NAGRODY
1. Nagrodami w Konkursie są oryginalne gadżety reklamowe drużyny sportowej Asseco Resovii Rzeszów: dwie koszulki meczowe z sezonu 2016/2017 oraz dwa t-shirty, dwie bluzy, trzy kubki i trzy pamiątkowe szaliki z Final Four w Krakowie.
2. Każdy zwycięzca Konkursu otrzyma 2-osobowe zaproszenie na jeden wskazany przez Organizatora mecz Asseco Resovii, który odbędzie się w Rzeszowie na Hali Podpromie. W przerwie meczu odbierze nagrodę z rąk zawodnika Asseco Resovii Rzeszów.
3. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, który równocześnie ponosi koszt tego przekazania.
§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, wieku, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
3. Administratorem danych osobowych uzyskanych na potrzeby Konkursu jest bezpośrednio Organizator.
4. Każdy Uczestnik ma prawo nieograniczonego dostępu do przekazanych danych osobowych i ma prawo ich weryfikowania, poprawiania i aktualizacji.

§ 5 PRAWA AUTORSKIE 1. Uczestnik zamieszczając na profilu Organizatora fotografię ze swoim wizerunkiem, udziela mu w ten sposób licencji na korzystanie z fotografii i upubliczniania jego wizerunku wyłącznie na potrzeby Konkursu, wyłącznie na portalu Facebook, na fan page’u pod Nickiem Chodźmy z buta / sklep-luz.pl. 2. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że ma pełnię praw autorskich do przesłanego zdjęcia. 3. Uczestnik wyraża zgodę na upublicznienie jego wizerunku utrwalonego na zdjęciu podczas odbierania nagrody na stronie sklep-luz.pl oraz na profilu: Chodźmy z buta / sklep-luz.pl.
§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na profilu Facebook Chodźmy z buta / sklep-luz.pl.
3. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook ani firmę z nim związaną.
4. Organizator informuje, iż każdy Uczestnik jest zwolniony od odpowiedzialności prawnej wynikającej z wzięcia udziału w konkursie.
5. Za wady fizyczne Nagrody Organizator odpowiada na zasadach ogólnych.

F.H. BOZ S.A.
Marek Ostrowski
Kierownik Sklep-luz.pl